មានតែPassport​ខ្មែរមួយអាចដើរបានជាង៥០ប្រទេសដោយមិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋការឆ្លងដែន

0
145

មានតែPassport​ខ្មែរមួយអាចដើរបានជាង៥០ប្រទេសដោយមិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋការឆ្លងដែន

ខាងក្រោមនេះ គឺជាឈ្មោះប្រទេស តាមទ្វីបនីមួយៗ ដែលប្រជាជនខ្មែរ អាចស្នាក់នៅ និងធ្វើដំណើរ ទៅបានដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការសុំទិដ្ឋាការទុកជាមុន រឺ មិនត្រូវការទិដ្ឋាការ ហើយបន្ថែមពីនេះមានទាំងមានតម្លៃ និង ពេលវេលានៃការពន្យាពេល ទិដ្ឋាការផងដែរ៖

1- ប្រទេសក្នុង ទ្វីបអាស៊ី៖

មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការ

Brunei: Visa-free – 14 days.

Indonesia: Visa-free – 30 days.

Laos: Visa-free – 30 days.

Malaysia: Visa-free – 1 month.

Myanmar: Visa-free – 14 days.

Philippines: Visa-free – 21 days.

Singapore: Visa-free – 30 days.

South Korea: Visa-free – 30 days, (Jeju Island only).

Thailand: Visa-free -14 days.

Vietnam: Visa-free – 30 days.

មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការទុកជាមុន

Armenia: Visa on arrival – 120 days, $50 USD.

Georgia: Visa on arrival – 90 days, $30 USD.

India: Visa on arrival – 30 days, (at MAA, BOM, CCU, DEL), $60 USD.

Iran: e-visa (pre -arranged) – 15 days, $30 to $80 EUR.

Kuwait: Visa on arrival – 90 days, $5 KWD.

Macau: Visa on arrival – 30 days, $100 MOP.

Maldives: Visa on arrival – 30 days.

Nepal: Visa on arrival – 90 days, $25 to $100 USD.

Sri Lanka: ETA required. 30 days, $30 USD.

Timor Leste: Visa on arrival – 30 days, $30 USD.

2-ប្រទេសក្នុង ទ្វីបអូសេអានី៖

មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការ

Federated States of Micronesia: Visa free – 30 days.

មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការទុកជាមុន

Palau: Visa on arrival – 30 days. $50 USD.

Samoa: Visa on arrival – 60 days.

Tuvalu: Visa on arrival – 1 month.

3-ប្រទេសក្នុង ទ្វីបអាមេរិកខាងជើង៖

មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការ

Dominica: Visa-free – 21 days.

Haiti: Visa-free – 90 days.

St. Vincent and the Grenadines: Visa-free – 30 days.

St. Kitts and Nevis: Visa free – 14 days (w/ onward ticket).

មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការទុកជាមុន

Nicaragua: Visa on arrival – 90 days, $20 USD.

St. Lucia: Visa on arrival – 6 weeks, $50 USD.

4-ប្រទេសក្នុង ទ្វីបអាមេរិក ខាងត្បូង៖

មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការ

Ecuador: Visa-free – 90 days.

មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការទុកជាមុន

Guyana: Visa on arrival – 30 days, $25 USD.

Suriname: Visa on arrival – 60 days, $45 to $65 USD.

5-ប្រទេសក្នុង ទ្វីបអាហ្រ្វិក៖

មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការទុកជាមុន

Burundi: Visa on arrival – 30 days, $90 USD.

Cape Verde: Visa on arrival – $25 EUR.

Central African Republic: Visa on arrival – 7 days, $60 USD.

Comoros: Visa on arrival.

Djibouti: Visa on arrival – 30 days, $60 USD.

Egypt: Visa on arrival 30 days, $15 USD.

The Gambia: Visa on arrival (charter flight or tour package).

Ghana: e-visa (pre-arranged @ ghanaimmig), $100 USD.

Kenya: Visa on arrival – 90 days, $50 USD.

Madagascar: Visa on arrival – 90 days, $70 USD.

Mozambique: Visa on arrival – 30 days, $66 USD.

Sao Tome and Principe: Visa on arrival – 30 days, $100 USD.

Seychelles: Visa on arrival – 30 days, free.

Tanzania: Visa on arrival, $50 to $200 USD.

Togo: Visa on arrival – 7 days.

Uganda: Visa on arrival, $50 to $200 USD.

Zambia: Visa on arrival – 90 days, $50 USD.

6-បណ្តារដ្ឋ ឯករាជ្យផ្សេងទៀត៖

មិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការ

Cook Islands: Visa free – 31 days.

Niue: Visa-free – 30 days.

ប្រភព៖ worldpoptravel

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here