សូមប្រយ័ត្ន! ការរំលូតកូនកាន់តែធំ កាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់!

0
358
Roman Catholic priest Dom Antonio holds one of the hundreds of mock foetuses that the National Bishops Council had manufactured for their campaign against abortion, during an interview with Reuters at the Nossa Senhora da Paz church in Rio de Janeiro's Ipanema neighborhood March 11, 2008. The mock foetuses will be distributed around churches in Rio and they will be carried to the altar during mass as anti-abortion videos are show on a screen. REUTERS/Bruno Domingos (BRAZIL) - RTR1Y69S

សូមប្រយ័ត្ន! ការរំលូតកូនកាន់តែធំ កាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់!

ការរំលូតកូនដែលនៅតូចៗក្រោម ១២ សប្តាហ៍ (ច្បាប់អនុញ្ញាតិ) ប៉ុន្តែដាច់ខាតអ្នកនៅតែចាំបាច់ត្រូវមកពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យឯកទេសអោយបានត្រឹមត្រូវថាគួរប្រេីថ្នាំទំលាក់ ការបូមសំអាត ឬយ៉ាងណា។

ការរំលូតដោយសុវត្ថិភាព កាត់បន្ថយ ផលវិបាកនិងអត្រាស្លាប់របស់ស្ត្រីបានច្រើន ដែលសេចក្តីណែនាំផ្សេងៗ ត្រូវបានផ្តល់អោយអំពីករណីរំលូតដោយប្រេីថ្នាំ យល់ដឹងពីផលវិជ្ជមាន ផលប៉ះពាល់ នៃការរំលូតនេះដោយប្រេីថ្នាំរំលូត ហើយទទួលបានជោគជ័យ និងត្រូវស្វែងយល់ពីករណីណាចាំបាច់ដើម្បីអោយមានការតាមដាន ការតមអ្វីខ្លះ ក្រោយរំលូតការ ហើយណាត់ជួបគ្រូពេទ្យជំនាញអោយបានត្រឹមត្រូវក្រោយរំលូត។

ដោយ៖ វេជ្ជ ឈា ចរិយា ឯកទេស សម្ភព រោគស្ត្រី អេកូសាស្ត្រ វិបត្តិអត់កូន

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here